Tháng Ba 29, 2017

Thiết Kế và Phát Triển

Thiết kế các ý tưởng về giải pháp

Việc lên các ý tưởng về giải pháp có thể phụ thuộc vào từng dự án cụ thể.

Nếu dự án về cải tiến quy trình kinh doanh thì chúng tôi sẽ phát triển Khung phân loại quy trình để xác định các bước chính cần thực hiện, liệt kê các yêu cầu về hệ thống và các mục tiêu cần đạt, cũng như các yếu tố cần có để triển khai thành công. Phần lớn công việc được thực hiện bởi khách hàng do sự hỗ trợ của chúng tôi.

Xây dựng các giải pháp một cách chi tiết

Các giải pháp có thể được xây dựng chi tiết thông qua việc biên soạn tài liệu/xây dựng ra sản phẩm cụ thể.

Trường hợp này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm triển khai phần lớn công việc với sự hỗ trợ của khách hàng trong quá trình xác định yêu cầu, kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm của chúng tôi. Nếu là dự án về xây dựng và cải tiến quy trình kinh doanh, chúng tôi sẽ biên soạn/tìm cách cải thiện các quy trình, chính sách và thủ tục liên quan. Các quy trình này có thể được đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn thiện.