Tháng Chín 18, 2017

Sứ mệnh và lịch sử hình hành

Structured Business Group cung cấp trọn gói các dịch vụ từ kiểm toán đến hỗ trợ thực thi để giúp khách hàng cải thiện mô hình hoạt động kinh doanh bao gồm con người, quy trình và công nghệ – nhằm hỗ trợ tốt hơn trong việc quản lý và thúc đẩy hiệu quả hoạt động.

Các dịch vụ từ kiểm toán đến thực thi: Điều làm chúng tôi khác biệt là chúng tôi cũng thiết kế, phát triển và hỗ trợ thực hiện các dự án, các chương trình mới của bạn. Khi dự án hoàn thành, bạn sẽ có một hệ thống mới hoạt động và chạy theo đúng định hướng phát triển mà công ty hướng đến.

1/ Đánh giá và Khuyến nghị: Chúng tôi sẽ bắt đầu đánh giá tổng quát về công ty của bạn thông qua 4 công cụ: Đánh giá hệ thống Quản lý Cấp cao và Lãnh đạo, Đánh giá Hiệu quả Tổ chức, Đánh giá Kết cấu Tổ chức, và Đánh giá theo từng Bộ phận / Chức năng. Sau đó, chúng tôi trình bày các rủi ro, kế hoạch hành động và lộ trình để phát triển tổ chức của bạn.
2/ Tái cấu trúc: Thay đổi chương trình theo đúng người đúng nơi. Chúng tôi hỗ trợ xây dựng, đánh giá nhân sự và đào tạo các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý và những người có trách nhiệm.
3/ Thực thi: Chúng tôi làm việc với bộ phận lãnh đạo, các nhà quản lý cấp cao và những người có trách nhiệm để vận hành chương trình dựa trên toàn bộ tổ chức của bạn.