Tháng Ba 29, 2017

Kiểm tra và đánh giá

Chúng tôi thường bắt đầu với việc đánh giá hiệu quả doanh nghiệp sau đó đi sâu vào đánh giá cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và đánh giá từng bộ phận riêng lẻ. Việc đánh giá này có thể mất từ 1 giờ đến 2 tuần.

Đánh giá Hiệu quả Doanh nghiệp

Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực thi các mục tiêu của công ty và mức độ của việc ra quyết định, lên kế hoạch thực thi và cải thiện việc ra một quyết định quan trọng.

Đánh giá Cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu: Đánh giá tổng thể cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (về cơ cấu theo chiều dọc, mức độ tập quyền, quản trị doanh nghiệp), cách thức phân chia phòng ban, cũng như cách thức phối hợp giữa các phòng ban với nhau.

Đánh giá năng lực các bộ phận

Thời gian: 2 giờ- 2 tuần

Đánh giá mức độ hoàn thiện (về việc xây dựng, hệ thống hóa thành văn bản, thông tin, đào tạo và áp dụng) của các bộ phận chức năng và các khía cạnh quan trọng khác như quản trị rủi ro và năng lực kinh doanh. Bao gồm kỹ thuật rút gọn 70 điểm và kỹ thuật chi tiết 350 điểm.

 Báo cáo đề xuất

Sau khi đánh giá chúng tôi sẽ cung cấp một báo cáo đưa ra cái nhìn tổng quan về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và cách thức cơ cấu này thúc đẩy việc thực thi các mục tiêu hàng đầu của của Quý công ty